A.V.G Verklaring

Lisa Swagerman, Natuurgeneeskundig Therapeut, Amiant 11, 3831 VP. Leusden. 0654355249, AGB  zorgverlenerscode: 90032142, AGB praktijkcode: 90011069 / Klacht- en tuchtrecht nummer: KB0905.0548.

Privacyverklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ten behoeve van mijn dienstverlening in Movement verwerk ik je persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om je te informeren over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke:

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Lisa Swagerman, eigenaar van Movement, Amiant 11, 3831 VP Leusden, 033-4940752, info@movement-bewust.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien je gebruik maakt van mijn diensten verstrek je mij jouw persoonsgegevens om je deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan b.v. zijn tijdens een gesprek, via email parktijk, telefonisch of op andere wijze.

Persoonsgegevens

Ik verwerk de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • contactgegevens ( e-mailadres en telefoonnummer)
 • geboortedatum

En indien van belang van of invloed hebbende op de behandeling klacht/consult

 • gezondheidsgegevens
 • werkervaring
 • privé-omstandigheden
 • competenties
 • interessegebieden
 • voortgang van behandelingen

Doeleinden verwerking

Ik verwerk deze persoonsgegevens voor doeleinden als:

 • onderhouden van contact;
 • bieden van een persoonlijk behandeltraject;
 • cliënten behandelovereenkomst:
 • facturering

Lisa Swagerman, Natuurgeneeskundig Therapeut, Amiant 11, 3831 VP. Leusden. 0654355249, 033-4940752. AGB zorgverlenerscode: 90032142, AGB praktijkcode: 90011069 / Klacht-en tuchtrecht nummer: KB0905.0548

 • verbetering van mijn dienstverlening;
 • beheer cliëntenbestand;
 • nakoming van wettelijke verplichtingen (AVG);

Waarop is de verwerking gebaseerd

Je persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met betrekking tot het handelstraject. Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals verplichtingen op basis van de AVG(artikel 6). Zo heb ik te maken met een dossierplicht, bewaartermijn, beroepsgeheim. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd en worden vastgelegd in de behandelovereenkomst tussen jou als cliënt en mijn praktijk.

Verstrekking aan derden

Je persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan derden. Alleen tenzij je daar zelf om vraagt cq. toestemming geeft, b.v. in het belang van de voortgang van jouw behandeling (aan b.v. een arts, of collega therapeut). Je verzoek wordt dan ook schriftelijk vastgelegd in je behandelovereenkomst.

Social Media

Je gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt  van LinkedIn, Twitter of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “WU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europe privacyregelgeving.

Bewaartermijn cliënt-gegevens

Je persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk  voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke  bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging gegevens

Ik vind het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Je rechten

Je heb het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek  ontvang je binnen een maand een overzicht van je persoonsgegevens.

Privacyverklaring AVG Movement 20 juni 2018. Lisa Swagerman. Natuurgeneeskundig  Therapeut, Amiant 11, 3831 VP Leusden. 0654355249, 033-4940752. AGB zorgverlenerscode: 90032142, AGB praktijkcode: 90011069 / Klacht en tuchtrecht nummer: KB0905.0548.

Indien daaruit onjuistheden blijken kan je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kan je mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens  of kan je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking an je persoonsgegevens  kan je sturen aan:

Lisa Swagerman, Natuurgeneeskundig Therapeut eigenaar Movement, Amant 11, 3831 VP. Leusden.033-4940752. info@movement-bewust.nl.

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht je er samen met mij niet uitkomen, dan heb je recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouders, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring 

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepluciceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van de wijzigingen.

Deze privacyverklaring treedt in werking op 20 juni 2018.